Általános szerződési feltételek

ZÁSZLÓkhoz tartozó ÁSZF

Vásárló alatt értjük valamennyi természetes -és jogi személyt, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező jogalanyokat. A Vásárló fogalma magában foglalja a fogyasztó fogalmát. A Ptk. 8:1.§ 3. pontja értelmében fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Tájékoztatjuk Önt, hogy a rendelésekkel, a szállítás folyamatával kapcsolatban felmerülő kérdések esetén a jelen ÁSZF-ben megadott elérhetőségeinken állunk rendelkezésére. audiopress@audiopress.t-online.hu

A regisztrációval a Vásárló elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket.

Cégadatok: Cégnév: Audiopress Hungary Bt. Székhely , levelezési cím : 1097 Bp. Gyáli út 15/A. Cégjegyzékszám: 01-06-731897/18 Adószám: 20657673-2-43 Cégjegyzéket vezető törvényszék cégbírósága: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Kiskorú, vagy cselekvőképességében korlátozott személy csak törvényes képviselője beleegyezésével veheti igénybe a szolgáltatást. Ezen beleegyezés megszerzése a cselekvőképességében korlátozott személy felelőssége és feladata. Nem feladat és nincs is rá lehetőség, hogy tudja ill. kiderítse ki felel meg eme szempontnak ezért ennek felelőssége kizárólag a Vásárlót terheli.

Amennyiben Vásárló nem fogadja el az ÁSZF-et, vagy az adatkezeléshez nem járul hozzá, úgy haladéktalanul köteles megszakítani a vásárlást .

A szerződéskötésre vonatkozó jogszabályi követelmények Távollévők között kötött szerződés esetén a vállalkozás a jogszabály által előírt tájékoztatást – világos és közérthető nyelven – a Vásárlóval közli, vagy azt a Vásárló számára elérhetővé teszi az alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek megfelelő módon. A tartós adathordozón (ennek minősül az elektronikus levél, az e-mail is) rendelkezésre bocsátott tájékoztatásnak olvashatónak kell lennie.

Vásárló szerződési nyilatkozatának megtétele előtt felhívja a Vásárló figyelmét a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságaira a szerződés szerinti termékért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről

Az ügyintézés, szerződés nyelve Bárminemű tájékoztatás, ügyintézés és szerződéskötés, valamint a szavatossági/jótállási eljárás nyelve a magyar. A szerződés megkötése is kizárólag magyar nyelven történik, arra Magyarország joga az irányadó.

A termék kifizetésével kapcsolatban a Vásárló érdekkörében felmerülő összes költség – nem magyarországi banknál vezetett bankszámláról való utalás költsége vagy banki készpénzbefizetés költsége - minden esetben a Vásárlót terheli.

A fogyasztónak minősülő Vásárlót nem illeti meg az elállási jog lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta; olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak ahogyan ez a zászló termék is .

olyan zárt csomagolású termék mint pl: a zászlók . . . . . az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Hajlított véggel

Toll zászló

zászló egyenes

Toll zászló

cseppformájú zászló

Csepp zászló